Навчально-методичний відділ

Запорізького регіонального центру підвищення кваліфікації 

 

 

 

Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Запорізького регіонального центру підвищення кваліфікації.

Основною метою діяльності відділу є методичне забезпечення освітнього процесу з підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників державних підприємств, установ, організацій; надання науково-методичної, інформаційної і консультативної допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.

 

Основні завдання відділу:

 

- вносить пропозиції щодо змісту освіти з урахуванням потреб замовників відповідно до державних стандартів в галузі знань "Публічне управління та адміністрування";

- розробляє загальні та спеціальні професійні, короткострокові програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад – учасників професійного навчання; навчально-тематичні плани та розклади занять до освітніх програм, у тому числі, на договірних засадах; програми теоретичних, науково-практичних конференцій, у тому числі, відео конференцій, симпозіумів, зустрічей тощо;

- визначає форми та методи проведення навчальних занять в рамках реалізації програм підвищення кваліфікації;

- забезпечує контроль знань учасників професійного навчання. З цією метою розробляє та впроваджує тести вхідного, поточного та підсумкового контролю знань; теми письмових робіт, рефератів, есе;

- залучає до проведення занять висококваліфікованих фахівців навчальних закладів, у тому числі іноземних, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств та забезпечує постійне якісне оновлення професорсько-викладацького складу. Надає методичну допомогу викладачам у підготовці та проведенні навчальних занять;

- співпрацює з навчальними закладами, у тому числі іноземними, в галузі післядипломної освіти;

- вдосконалює науково-методичну організацію освітнього процесу шляхом застосування новітніх освітніх технологій, зокрема, дистанційної форми навчання;

- надає групові та індивідуальні консультації з питань навчання кадрів, самоосвіти державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

- організовує роботу та реалізацію рішень навчально-методичної ради Центру;

- організовує діяльність бібліотеки Центру. Створює та систематично оновлює алфавітні та тематичні каталоги навчально-методичної літератури, у тому числі методичних посібників, періодичних видань, методичних матеріалів на електронних носіях. Здійснює постійний моніторинг наявного бібліотечного фонду та вносить пропозиції керівництву закладу щодо його щорічного поповнення;

- у межах своєї компетенції провадить наукову діяльність;

- розробляє навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали, бере участь у видавничій діяльності Центру.

 

 

Керівництво навчально-методичним відділом здійснює АРАБАДЖИЄВА Інна Вікторівна. Закінчила Державний вищий навчальний заклад «Запорізький державний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. У  2004 р. отримала повну вищу освіту (диплом з відзнакою) за спеціальністю "Соціальна робота"  та здобула кваліфікацію соціолога .

            Співробітниками відділу є: Назаренко Аліна Віталіївна – провідний фахівець навчально-методичного відділу.