Порядок

доступу до публічної інформації щодо використання бюджетних коштів, опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Запорізькому регіональному центрі підвищення кваліфікації

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей порядок розроблено на виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” та з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації щодо використання бюджетних коштів, розпорядником якої є Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації (далі за текстом – Центр).

1.2. Публічна інформація щодо використання бюджетних коштів, розпорядником якої є Центр – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація щодо використання бюджетних коштів, що була отримана або створена в процесі виконання Центром своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Центру відповідно до його повноважень.

1.3. Надання Центром публічної інформації щодо використання бюджетних коштів здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

1.4. Запит на інформацію щодо використання бюджетних коштів може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися до Центру в усній формі, письмовій формі, електронною поштою, по телефону, факсом, за вибором запитувача.

1.5. Письмові запити про надання публічної інформації щодо використання бюджетних коштів та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити:

1) П.І.Б. (найменування для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

1.6. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у п.1.5. цього Порядку, відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації” є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним законом термін. Повідомлення на запит, надісланий електронною поштою, надсилається запитувачу на вказану електронну адресу.

1.7. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати безпосередньо у особи, відповідальної за організацію доступу до публічної інформації щодо використання бюджетних коштів.

1.8. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

1.9. Для оформлення інформаційного запиту

 

усно: телефон (050) 489-98-68

 

письмово: 69095, м. Запоріжжя, вул. Шкільна, буд. 1. Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації (на конверті вказувати “Публічна інформація”).

 

Форми для подання інформаційного запиту у письмовій формі:

- від фізичної особи (додаток 1);

- від юридичної особи (додаток 2);

- від об’єднань громадян (додаток 3).

 

 

електронна пошта: centerzapsich_1@ukr.net

 

1.10. Строк розгляду запитів на інформацію щодо використання бюджетних коштів:

- розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту;

- у разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити термін розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження терміну розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

1.11. Особа відповідальна за організацію доступу до публічної інформації щодо використання бюджетних коштів (далі за текстом – уповноважена особа), розпорядником якої є Центр, визначається наказом директора Центру.

Уповноважена особа відповідає за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на публічну інформацію про використання бюджетних коштів та надання консультацій під час оформлення запиту.

1.12. Відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у запиті щодо надання публічної інформації, несе запитувач.

1.13. У разі, якщо звернення громадянина серед інших перелічених питань містить питання, яке має ознаки запиту щодо надання публічної інформації відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, то таке питання розглядається разом з іншими питаннями звернення у порядку, передбаченому Законом України “Про звернення громадян”.

 

2. Отримання запитів про надання публічної інформації

щодо використання бюджетних коштів, їх реєстрація та облік

 

2.1. Запити про надання публічної інформації щодо використання бюджетних коштів приймаються Центром у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:00, у п’ятницю – з 8:00 до 15:45). Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто в приміщенні закладу, не приймаються впродовж обідньої перерви (з 12:00 до 12:45).

2.2. Письмові запити про надання публічної інформації щодо використання бюджетних коштів, надіслані поштою або надані особисто запитувачами, та запити про надання публічної інформації щодо використання бюджетних коштів, надіслані факсом, які адресовані керівництву Центру або Центру в цілому, отримують відповідальні працівники навчального відділу Центру та після реєстрації в Журналі реєстрації вхідної кореспонденції невідкладно (протягом однієї години з моменту отримання) передають уповноваженій особі для реєстрації та обліку в Журналі обліку інформаційних запитів (додаток 5).

Час передачі запитів уповноваженій особі фіксується у Журналі обліку інформаційних запитів.

2.3. Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти, які адресовані керівництву Центру або Центру в цілому, надсилаються на електронну адресу Центру centerzapsich_1@ukr.net.

Відповідальні працівники навчального відділу періодично (але не рідше ніж 4 рази впродовж робочого дня – о 9:00, 11:00, 13:00, 15:00) перевіряють наявність надходження нових запитів на зазначену електронну адресу та невідкладно (впродовж однієї години з моменту отримання) дублюють їх на паперовому носії, реєструють в Журналі реєстрації вхідної кореспонденції та передають уповноваженій особі для реєстрації та обліку у Журналі обліку інформаційних запитів.

Час передачі запитів уповноваженій особі фіксується у Журналі обліку інформаційних запитів.

2.4. У випадку, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України “Про доступ до публічної інформації”, на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту відповідальні працівники навчального відділу Центру, уповноважена особа залучають провідного фахівця-юрисконсульта Центру для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа.

2.5. Запити щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву Центру або Центру в цілому, у телефонному режимі приймаються та оформлюються уповноваженою особою за спеціально визначеним для цього номером телефону.

2.6. При зверненні із запитом на отримання публічної інформації не за спеціально визначеним для цього номером телефону працівники Центру переадресовують запитувача за телефоном уповноваженої особи.

2.7. Уповноважений працівник приймає запит, викладений за телефоном, і на його підставі заповнює форму запиту щодо надання інформації (додаток 4), із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у п. 1.5. цього Порядку, дати та часу прийняття запиту, та здійснює його реєстрацію.

В аналогічному порядку здійснюється прийом запиту на отримання публічної інформації, поданого в усній формі.

2.8. Реєстрації підлягають усі отримані запити про надання публічної інформації щодо використання бюджетних коштів. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у п. 1.5. цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам п. 1.5. цього Порядку, не є підставою для відмови у реєстрації такого запиту.

2.9. Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження до Центру фактичного дня надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження до Центру наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

2.10. При реєстрації запиту на ньому проставляється відбиток штампу із зазначенням найменування Центру, дати надходження та вхідного номера запиту.

2.11. На прохання запитувача, що особисто подав запит щодо надання публічної інформації в приміщенні Центру, уповноважена особа проставляє відбиток штампу із зазначенням найменування Центру, дати надходження та вхідного номера запиту на другому екземплярі запиту, який запитувач залишає собі (у разі його стовідсоткової автентичності першому екземпляру запиту, що залишається в Центрі).

2.12. Запити на паперових носіях та відповіді, які надано запитувачу, формуються у справи та зберігаються в архіві Центру протягом 5 років, облік яких починається з 01 січня наступного календарного року, після завершення справ у діловодстві.

 

 

3. Розгляд запитів про надання публічної інформації

щодо використання бюджетних коштів

 

3.1. Первинний розгляд запитів про надання публічної інформації щодо використання бюджетних коштів, які адресовані керівництву Центру або Центру в цілому, та накладання резолюцій із дорученнями на підготовку проєкту відповіді запитувачу здійснює уповноважена особа. У разі її відсутності (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність у зв’язку із хворобою) резолюцію з дорученням на підготовку проєкту відповіді накладає директор Центру.

3.2. Резолюція оформлюється протягом 3 робочих годин з часу реєстрації запиту.

3.3. Уповноважений працівник не рідше ніж два рази на день (о 10:00 годині та 14:00 годині) передає запити з відповідною резолюцією відповідальним працівникам Центру, які згідно з резолюціями мають підготувати проєкт відповіді запитувачу.

Дата та час передачі запитів уповноваженою особою відповідальним працівникам Центру на розгляд та підготовку відповідей запитувачам фіксується у Журналі обліку інформаційних запитів.

3.4. Відповідальні працівники Центру розглядають запит та готують проєкт відповіді за підписом директора, заступника директора. У разі відсутності заступника директора (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність у зв’язку із хворобою) готується проєкт відповіді за підписом директора, начальника інформаційно-аналітичного відділу Центру.

3.5. Проєкт відповіді подається на підпис у 2 примірниках. До проєкту відповіді у разі необхідності, додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).

3.6. Термін підготовки відповіді не може перевищувати 3 робочих днів.

3.7. У разі, якщо запит стосується сфери повноважень декількох працівників Центру, відповідальним за підготовку проєкту відповіді запитувачу є працівник Центру, зазначений першим у резолюції (на нього покладається узагальнення інформації).

3.8. Підготовлений проєкт відповіді запитувачу, завізований працівниками Центру які готували проєкт, передається уповноваженій особі для підписання та відправки. Дата та час передачі проєкту відповіді фіксуються уповноваженою особою у Журналі обліку інформаційних запитів.

3.9. При наданні відповіді запитувачу на електронну адресу лист за підписом директора, заступника директора (начальника інформаційно-аналітичного відділу) та копії документів скануються та відправляються електронною поштою у форматі “PDF”.

3.10. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду такого запиту може бути обґрунтовано продовжено до 20 робочих днів при погодженні із директором.

3.11. У разі продовження терміну розгляду запиту працівники Центру відповідальні за підготовку проєкту відповіді запитувачу, не пізніше 3 робочих днів з часу передачі їм запиту уповноваженою особою, готують проєкт листа на адресу запитувача про подовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин подовження за підписом директора, заступника директора Центру (начальника інформаційно-аналітичного відділу). Зазначений лист надається уповноваженій особі в порядку, передбаченому в п. 3.8. цього Порядку.

3.12. Працівники Центру несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду, а також за зміст підготовлених проєктів відповідей.

3.13. Після підписання відповіді на запит директором, заступником директора (начальником інформаційно-аналітичного відділу) відповідь з додатками передається уповноваженою особою до відповідальної особи навчального відділу для відправлення запитувачу. Дата та час передачі відповіді фіксуються у Журналі обліку інформаційних запитів.

 

4. Контроль за дотриманням термінів розгляду запитів про надання

публічної інформації щодо використання бюджетних коштів

 

4.1. Уповноважена особа здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки проєктів відповідей працівниками Центру.

4.2. Датою та часом фактичного виконання працівниками Центру завдання з розгляду відповідного запиту вважається дата та час реєстрації у Журналі обліку інформаційних запитів факту надання уповноваженій особі проєкту відповіді запитувачу.

4.3. У разі порушення працівниками Центру термінів підготовки проєкту відповіді запитувачу, уповноважена особа протягом одного робочого дня інформує про цей факт директора Центру для вжиття відповідних заходів.

 

 5. Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

 

5.1. Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.