Відділ бухгалтерського обліку, фінансової звітності та договірної роботи

Запорізького регіонального центру підвищення кваліфікації

 

Відділ бухгалтерського обліку, фінансової звітності та договірної роботи є структурним підрозділом Запорізького регіонального центру підвищення кваліфікації.

 

Основні завдання відділу бухгалтерського обліку, фінансової звітності та договірної роботи:

–  ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Центру та складення звітності;

– відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції i результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

–  забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності; 

– забезпечення контролю за наявністю i рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів i кошторисів;

 запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення i мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

 

Керівництво відділом бухгалтерського обліку, фінансової звітності та договірної роботи здійснює головний бухгалтер.

 

Головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, директором Центру за погодженням з органом Державної казначейської служби за місцем обслуговування Центру після погодження з заступником голови-керівником апарату Запорізької облдержадміністрації та начальником відділу фінансового забезпечення-головним бухгалтером апарату Запорізької облдержадміністрації.

Погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера директором Центру здійснюється в порядку, встановленому Мінфіном.

Висновок про погодження (відмову в погодженні) кандидатури для призначення на посаду головного бухгалтера орган Державної казначейської служби надсилає протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідного подання директора Центра.

Звітність та документи, підписані особою, призначеною на посаду головного бухгалтера без дотримання вищезазначених органами Державної казначейської служби не приймаються.

Головний бухгалтер:

–  організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на бухгалтерію;

– здійснює керівництво діяльністю бухгалтерії, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

– погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

– здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

– погоджує кандидатури працівників Центру, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

 подає директору Центра пропозиції щодо:

– визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності Центру і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

– визначення оптимальної структури бухгалтерії та чисельності її працівників;

– призначення на посаду та звільнення з посади працівників бухгалтерії;

– вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності Центру;

– створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних  та трудових ресурсів;

– визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;

– притягнення до відповідальності працівників бухгалтерії за результатами контрольних заходів, проведених державними органами;

– удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

– організації навчання працівників бухгалтерії з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

– забезпечення бухгалтерії нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

– підписує звітність та документи, які є підставою для:

– перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);

– проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

– оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

– проведення інших господарських операцій;

– відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує директора Центра про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

 здійснює контроль за:

– відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться Центром;

– складенням звітності;

– цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

– дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна Центру;

– правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

– відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

– станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості Центру;

– додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

– оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки майна, псування активів;

– розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників бухгалтерії;

– усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами;

– погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

–  виконує інші обов’язки, передбачені законодавством та посадовою інструкцією головного бухгалтера.

 

Посаду головного бухгалтера обіймає СКУРАТОВСЬКА Оксана Юріївна.

Закінчила у 2006 році Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління" і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Облік і аудит" та здобула кваліфікацію з обліку і аудиту.

     Співробітниками відділу є:  Шаповалова Наталія Валеріївна – провідний юрисконсульт, Уракова Світлана Ігорівна – провідний фахівець-бухгалтер.